dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

Public Choice i Public Governance

Konwersatorium, II rok studiów II stopnia, semestr letni 2018/2019, poniedziałek godz. 15:00, sala komputerowa I

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Wyniki egzaminu i wyniki końcowe są dostępne tutaj.


Plan zajęć i slajdy

8/10, 15/10 Sprawy organizacyjne. Homo oeconomicus w świecie polityki - wprowadzenie do teorii wyboru publicznego
22/10 Public governance oczami ekonomistów
29/10 Problemy dostarczania dóbr wspólnych z punktu widzenia TWP
5/11, 19/11 Teoria wyboru społecznego
26/11 Ekonomiczna teoria demokracji
3/12 Ekonomia konstytucyjna i ekonomiczna teoria władzy

Ekonomiczna teoria grup interesu, biurokracji i regulacji. Pogoń za rentą
10/12 Prezentacja projektu 1
17/12 Prezentacja projektu 2
7/1 Prezentacja projektu 3
14/1 Prezentacja projektu 4
21/1 Egzamin

Literatura

Literatura obowiązkowa:

 • Wilkin J. (red.), 2012, Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wybrana literatura dodatkowa:

 • Buchanan J.M., 2003, Public Choice: The Origins and Development of a Research Program, Fairfax, Va.: Center for Study of Public Choice.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., 2005, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Holcombe R., 2016, Advanced Introduction to Public Choice, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Lissowski G. (red.), 2001, Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mueller D.C., 2003, Public Choice III, Cambridge: Cambridge University Press.

Zasady zaliczenia zajęć

Na ocenę końcową z przedmiotu (max. 100 punktów) składają się: punkty z egzaminu (max. 60) oraz ocena prezentacji projektu i aktywności na zajęciach (max. 40).

Egzamin pisemny:

 • Składa się z 20 pytań testowych, jednokrotnego wyboru (2 pkt za każdą poprawną odpowiedź) oraz 2 krótkich pytań otwartych (maksymalnie po 10 pkt za każdą odpowiedź).
 • Obowiązujący materiał: wykłady + podręcznik obowiązkowy + ewentualnie literatura wskazywana jako obowiązkowa do egzaminu w trakcie wykładów.
 • Minimum zaliczeniowe: 31 punktów.

Prezentacja projektu:

 • Uczestnicy zajęć przygotowują indywidualnie projekty badawczo-eksperckie z zakresu tematyki zajęć i prezentują je na zajęciach w wyznaczonym terminie. Projekt ma za zadanie udzielić odpowiedzi na interesujące z punktu widzenia bieżącej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej pytanie badawcze. W tym celu należy przeprowadzić analizę z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej w ramach zajęć i z dodatkowych źródeł literatury (oparcie w teorii, wykorzystanie narzędzi empirycznych). Efektem projektu powinien być dodatkowo zestaw rekomendacji dla praktyki społeczno-gospodarczo-politycznej (w wymiarze krajowym bądź międzynarodowym).
 • Obszary tematyczne dla poszczególnych projektów zostaną zaproponowane przez prowadzącego, jednak ich doprecyzowanie, sformułowanie pytania badawczego, wybór metody analizy itd. są zadaniem autorów projektu. Możliwy jest także wybór własnego tematu, jeśli uzyska on uprzednią akceptację prowadzącego. Przykłady tematów
 • Projekty są prezentowane na zajęciach (45-60 minut) w wyznaczonym terminie. Po prezentacji (bądź w trakcie) odbywa się dyskusja z udziałem wszystkich uczestników zajęć. Autorzy prezentacji przygotowują co najmniej 2 pytania do dyskusji. Elementy uatrakcyjniające przekaz ze slajdów (np. gry, quizy, krótkie filmy na temat, itp.) są mile widziane jeśli są związane bezpośrednio z poruszanymi w prezentacji zagadnieniami.
 • Uwaga: Prezentację należy przesłać w wersji elektronicznej do prowadzącego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień prezentacji do godz. 20:00 (nieprzesłanie skutkuje odcięciem 5 punktów za prezentację).
 • Za prezentację projektu można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
 • Kryteria oceny:
  • znaczenie i oryginalność pytania badawczego: 5 pkt
  • analiza teoretyczna z wykorzystaniem wiedzy z zajęć i dodatkowej literatury: 5 pkt
  • analiza empiryczna z wykorzystaniem zebranych danych i narzędzi ekonomicznych: 5 pkt
  • struktura prezentacji i argumentacji: 5 pkt
  • sposób prezentacji - slajdy i wykorzystanie dodatkowych metod: 5 pkt
  • sposób prezentacji - głos i mowa ciała (oceniane indywidualnie dla każdego prezentującego): 5 pkt


Za aktywny udział w dyskusjach na zajęciach można uzyskać do 10 punktów (max. 3 punkty za zajęcia).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (można mieć 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

Skala ocen końcowych:
<51 => ocena 2
51-60 => ocena 3
61-65 => ocena 3+
66-75 => ocena 4
76-80 => ocena 4+
>80 => ocena 5