dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

Ekonomia polityczna - ćwiczenia gr. 210

Ćwiczenia, II rok, gr. 210, semestr letni 2019/2020, środa godz. 11:30 sala A002

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska


Podstawowe informacje dotyczące organizacji przedmiotu "Ekonomia polityczna" oraz zasad zaliczenia znajdują się tutaj.


WAŻNE INFORMACJE

 • Wszelką korespondencję mailową związaną z ćwiczeniami należy przesyłać na adres kmetelska@wne.uw.edu.pl .
 • Referaty należy przesyłać do prowadzącego drogą mailową, jak i składać u prowadzącego w wersji papierowej na początku zajęć, w trakcie których będą prezentowane.
 • Referaty przesyłane w wersji elektronicznej muszą być wysłane przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie których są prezentowane.
 • Proszę o przesyłanie referatów, a także prezentacji, w formacie "pdf".
 • Referat (praca pisemna) będzie oceniany także pod kątem poprawności w zakresie odwołań do cudzego dorobku. Odnośniki w tekście powinny mieć formę przypisów dolnych z podaniem źródła; praca powinna także mieć na końcu bibliografię (spis wykorzystanych źródeł). Przykładowy zapis bibliograficzny można znaleźć w wymogach WNE dla prac dyplomowych - zob. tutaj (wzór 6).
 • Prezentacja będzie oceniana oddzielnie dla obu osób w zakresie sposobu prezentowania, pozostałe elementy oceny są wspólne dla obu osób.
 • Nie jest wymagane przygotowanie komentarzy w wersji pisemnej, komentarze będą oceniane wyłącznie na podstawie ich prezentacji ustnej w trakcie zajęć.
 • W treści komentarza należy wskazać dokładnie, do której części (podtytuł bądź numer strony) tekstu odnosi się komentarz.
 • Prezentacja komentarza trwa do 3 minut.
 • Zgłoszenia preferowanych komentarzy (lista 3-4 tekstów według rankingu preferencji) należy przesyłać drogą mailową do 4/3/2020.
 • W celu uzyskania punktu za aktywność na zajęciach osoby, które uczestniczyły w dyskusji w trakcie danych zajęć, zgłaszają się do prowadzącego po tych zajęciach. Późniejsze zgłaszanie aktywności nie będzie punktowane.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności jest możliwość napisania wejściówki przypadającej na te zajęcia w trakcie pierwszych zajęć po powrocie z nieobecności (ewentualnie kilku wejściówek, jeśli nieobecność była dłuższa). Proszę o informację mailową o woli napisania takiej dodatkowej wejściówki jak najszybciej (najlepiej w dniu zajęć, na których jesteście Państwo nieobecni), najpóźniej na 2 dni przed zajęciami, kiedy ma się odbyć ta dodatkowa wejściówka. Późniejsze pisanie zaległych wejściówek nie będzie możliwe.

Program zajęć

19/02Sprawy organizacyjne
26/02Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego

Referat: Jakub Grzymała, Bartosz Kozioł
Komentarz 1: Szymon Socha
Komentarz 2:
Komentarz 3:
Komentarz 4:

4/03Demokracja w ujęciu ekonomii politycznej

Referat: Maria Iwanowska, Zuzanna Kąkol
Komentarz 1: Adrianna Galczak
Komentarz 2: Aeksandra Zimniak
Komentarz 3:
Komentarz 4:

18/03Ekonomia polityczna konstytucji

Referat: Szymon Socha, Dominik Ślepowroński
Komentarz 1: Damian Górka
Komentarz 2: Jakub Grzymała
Komentarz 3: Artur Skowroński
Komentarz 4: Łukasz Makaruk

1/04Ekonomia polityczna grup przestępczych

Referat: Zofia Dąbrowska, Patrycja Knap
Komentarz 1: Zuzanna Krypczyk
Komentarz 2: Dominik Ślepowroński
Komentarz 3: Iga Dudek
Komentarz 4: Magdalena Ćwikła

8/04Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej

Referat: Zuzanna Krypczyk, Karol Milde
Komentarz 1: Zofia Dąbrowska
Komentarz 2: Bartosz Kozioł
Komentarz 3: Maria Iwanowska
Komentarz 4: Patryk Jóźwik

15/04Ekonomia polityczna integracji europejskiej

Referat: Karolina Gołaszewska, Artur Skowroński
Komentarz 1: Damian Górka
Komentarz 2: Jakub Grzymała
Komentarz 3: Maja Morawska
Komentarz 4: Patryk Jóźwik

22/04Globalizacja a wyniki wyborów

Referat: Magdalena Ćwikła, Iga Dudek
Komentarz 1: Dominik Ślepowroński
Komentarz 2: Szymon Socha
Komentarz 3: Artur Skowroński
Komentarz 4: Adam Gulczyński
Komentarz 5: Jan Jamski

6/05Ekonomia polityczna migracji

Referat: Adrianna Galczak, Jarosław Leski
Komentarz 1: Maria Iwanowska
Komentarz 2: Patrycja Knap
Komentarz 3: Łukasz Makaruk
Komentarz 4: Karol Milde

13/05Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej

Referat: Sandra Garbarczyk, Aleksandra Zimniak
Komentarz 1: Iga Dudek
Komentarz 2: Magdalena Ćwikła
Komentarz 3: Bartosz Kozioł
Komentarz 4: Adam Gulczyński

20/05Równość płci w świetle ekonomii politycznej

Referat: Jan Jamski, Łukasz Makaruk
Komentarz 1: Sandra Garbarczyk
Komentarz 2: Karolina Gołaszewska
Komentarz 3: Maja Morawska
Komentarz 4: Adrianna Galczak

27/05Ekonomia polityczna klimatu

Referat: Damian Górka, Adam Gulczyński
Komentarz 1: Zofia Dąbrowska
Komentarz 2: Zuzanna Krypczyk
Komentarz 3: Sandra Garbarczyk
Komentarz 4: Karolina Gołaszewska

3/06Ekonomia polityczna polityk publicznych

Referat: Patryk Jóźwik, Maja Morawska
Komentarz 1: Patrycja Knap
Komentarz 2: Jarosław Leski
Komentarz 3: Aleksandra Zimniak
Komentarz 4: Karol Milde

10/06Ekonomia polityczna a moralność i etyka
Referat: Jan Bulej
Komentarz 1: Jan Jamski
Komentarz 2:
Komentarz 3:
Komentarz 4:
Podsumowanie zajęć

Wyniki

Cząstkowe wyniki z ćwiczeń w podziale na referaty (prace pisemne i prezentacje), komentarze, aktywność oraz wejściówki, są dostępne tutaj (ostatnia aktualizacja 20/06/2020).