dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Badania

Zainteresowania badawcze

kapitał społeczny, analiza sieci społecznych, jakość rządzenia, nowa ekonomia instytucjonalna, teoria firmy, metodologia ekonomii, metody badań społecznych

Ostatnie publikacje

 • Social capital formation through a Polish LETS: Challenging the presumed merits of local currencies, "Ecological Economics", nr 158/2019, s. 75-87
 • Publishing patterns of Polish authors in domestic and foreign economic journals, "Ekonomista", nr 4/2018, s. 442-466 (wraz z Grażyną Bukowską)
 • Horizontal integration between farmers – governing cooperation through different enforcement mechanisms, w: G. Martino, K. Karantininis, S. Pascucci, L. Dries, J. M. Codron (red.): It’s a jungle out there – the strange animals of economic organization in agri-food value chains, Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2017, s. 85 - 104 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
 • Social relationships and governing collaborative actions in rural areas: some evidence from agricultural producer groups in Poland, "Journal of Rural Studies", nr 49/2017, s. 104–116 (wraz z Janem Fałkowskim i Aleksandrą Chlebicką)
 • Collaboration strategies for publishing articles in international journals - a study of Polish scientists in economics, "Social Networks", nr 44/2016, s. 50-63: http://authors.elsevier.com/a/1RacX1M9LHMm4x
 • Teaming up or writing alone - authorship strategies in leading Polish economic journals, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (35)/2015, s. 5-24 (wraz z Grażyną Bukowską i Janem Fałkowskim)
 • Czy ekonomiści umieją współpracować - krótki esej o złożonych związkach między konkurencją a kooperacją, w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015; str. 102-114. Obejrzyj książkę
 • Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny - potencjalne zależności, "Wieś i Rolnictwo", 3 (164)/2014, s. 137-156 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
 • Determinanty sukcesów publikacyjnych naukowców, "Nauka", nr 3/2013, s. 59-86 (wraz z Grażyną Bukowską).
 • Kapitał społeczny a dobre rządzenie, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 164-185.
 • Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 265-279 (wraz z Łukaszem Hardtem).
 • Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 315-339 (wraz z Anetą Kargul-Wasiluk i Janem Fałkowskim).

Projekty badawcze

 • „Mechanizmy tworzenia się kapitału społecznego - analiza z wykorzystaniem polskich przykładów empirycznych”, kierownik projektu, grant NCN, WNE UW 2017-2019.
 • „Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie ekonomii”, kierownik projektu, grant NCN, WNE UW 2012-2014.
 • „Kapitał społeczny jako warunek tworzenia się grup producentów rolnych w Polsce”, wykonawca projektu kierowanego przez dr Aleksandrę Chlebicką, grant NCN, SGGW i WNE UW 2011-2013.
 • „Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce“, wykonawca projektu kierowanego przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2010-2012.
 • „Kapitał społeczny korporacji – wpływ relacji i norm społecznych istniejących wewnątrz korporacji na jej efektywność”, grant promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2007-2009.

Research

Research interests

social capital, social networks analisis, good governance, new institutional economics, theory of the firm, methodology of economics, methods of social sciences' researches

Last publications

Research grants

 • „Mechanisms of creating social capital - analysis on the basis of Polish empirical examples”, head of research team and main investigator, funded by National Science Centre, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2017-2019.
 • „Cooperation and publications in top journals - analysis of determinants of Polish scientists' productivity in economics", head of research team and main investigator, funded by: National Science Centre, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2012-2014.
 • „Social capital as a precondition of the creation of agricultural producer organizations in Poland”, investigator, funded by: National Science Centre, conducted at Warsaw University of Life Sciences and Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2011-2013.
 • „Quality of governance and improvement of efficiency in managing public funds: conceptualization, measurement and institutionalisation of good governance principles in Poland“, investigator, funded by: Ministry of Finance, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2010-2012.
 • „Corporate social capital – influence of social norms and relations existing within company on its efficiency”, main investigator, funded by: Ministry of Finance, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2007-2009.

Ekonomia polityczna

Ekonomia Polityczna - ćwiczenia, grupa 202 i 206

2018/2019, semestr letni

grupa 202: piątek, godz. 11:30 - 13:05, sala A101

grupa 206: piątek, godz. 13:15 - 14:45, sala A101

prowadzący ćwiczenia: Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Informacje dotyczące organizacji ćwiczeń i wykładu z Ekonomii Politycznej oraz szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się na ogólnej stronie przedmiotu: Zasady organizacji i zaliczania ćwiczeń.


Ogłoszenia

Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Osoby, które opuściły zajęcia z powodu choroby, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim, mogą napisać straconą wejściówkę na pierwszym dyżurze po wyzdrowieniu, po uprzednim umówieniu się e-mailowo.

Zapisy na referaty i komentarze

grupa 202, stan na 2 III 2019

grupa 206, stan na 2 III 2019

Punktacja

grupa 202, stan na 29 III 2019

grupa 206, stan na 29 III 2019



Wstęp do ekonomii

Wstęp do ekonomii

2018/2019, semestr zimowy

Wykład odbywa się w poniedziałki, godz. 9:50-11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximum - Kampus Centralny

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

WYNIKI EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Osoby zainteresowane obejrzeniem swojego egzaminu poprawkowego zapraszam 22 marca 2019 w piątek, w godz. 10:15-11:15 do sali B006.

WYNIKI EGZAMINU

Egzamin poprawkowy odbędzie się 7 marca 2019 (czwartek) w godz. 13:15-14:45 w auli A, w budynku WNE UW. Mogą do niego podejść tylko te osoby, które nie mają jeszcze zaliczonego egzaminu (bo dostały ocenę niedostateczną lub nie były obecne na egzaminie w pierwszym terminie) i są zarejestrowane w USOSie.

Osoby zainteresowane obejrzeniem swojego egzaminu zapraszam 20 lutego 2019 w środę, w godz. 13:15-14:15 do auli G, budynek WNE UW.

zajęcia odbywają się w godz. 9:50-11:20

Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2019, w środę, o godz. 14:30-16:00, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximum - Kampus Centralny.

W dniu 16 stycznia 2019 (środa, godz. 11:30-13:00, aula A, WNE UW) zostanie zorganizowany egzamin zerowy. Będą mogły podejść do niego tylko te osoby, które się na niego zgłoszą e-mailowo (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl) w terminie do 20 XII 2018. Wszystkie zgłoszenia, które od Państwa uzyskam, potwierdzę e-mailem zwrotnym. Osoby, które podejdą do egzaminu zerowego, nie będą już mogły podejść do egzaminu w sesji (czyli 30 stycznia 2019). W razie niezaliczenia egzaminu zerowego przysługuje ten sam termin poprawki w trakcie sesji poprawkowej, co w przypadku egzaminu 30 stycznia. Proszę nie zgłaszać chęci przystąpienia do egzaminu 30 I 2019, nie wymaga on wcześniejszej rejestracji. Forma egzaminu, obowiązujący zakres materiału, poziom trudności i data ogłoszenia wyników będą takie same bez względu na to, czy student przystąpi do egzaminu w dniu 16 czy 30 I 2019.

W dniu 16 stycznia 2019 (środa, godz. 9:45-10:30, aula A, WNE UW) odbędą się konsultacje przedegzaminacyjne.

Informacje dotyczące egzaminu i przykładowe pytania egzaminacyjne

Literatura obowiązkowa:

podręcznik: Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wilkina.

literatura dodatkowa: podawana na zajęciach

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny, który odbędzie się na początku sesji. Egzamin ten składać się będzie z pytań testowych i otwartych.

Do egzaminu obowiązują w pierwszej kolejności treści przekazywane na wykładzie, wykraczające poza podręcznik, zaś w drugiej zalecana literatura oraz orientacja w podstawowych faktach związanych ze stanem gospodarki w Polsce i na świecie.

 • oceny
punkty minimumpunkty maksimumocena końcowa
80100bardzo dobra
7379dobra plus
6672dobra
5865dostateczna plus
5057dostateczna
049niedostateczna

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS

 • poprawa

egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Plan zajęć (odpowiednie rozdziały z podręcznika stanowiącego literaturę obowiązkową, wydanie trzecie 2007) i prezentacje z wykładów:

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie (Rozdział 1.) 8 X 2018

2. Podstawy metodologiczne ekonomii (Rozdział 2.) 15 X 2018

3. Zachowanie i wybór konsumenta (Rozdział 6.) 22 X 20184.

4. Rynek (Rozdział 3.) 29 X 2018

5. Teoria przedsiębiorstwa (Rozdział 4. & 7.) 5 XI 2018

6. Systemy gospodarcze i transformacja systemowa (Rozdział 1. i 19.) 19 XI 2018

7. Zawodność rynku i rola państwa (Rozdział 5.) 3 XII 2018

8. Podstawy analizy makroekonomicznej (Rozdział 12., 14. i 15.) 10 XII 2018

9. Wzrost i rozwój gospodarczy (Rozdział 17) 17 XII 2018

10. Rola pieniądza i rynek finansowy (Rozdział 8. & 15.) 7 I 2019

11. Handel międzynarodowy (Rozdział 9. & 10.) 14 I 2019

12. Globalizacja i problemy krajów rozwijających się (Rozdział 18.) 21 I 2018

13. Informacje dotyczące egzaminu i przykładowe pytania egzaminacyjne - konsultacje przedegzaminacyjne odbędą się 16 I 2019, w środę, w godz. 9:45-10:30, aula A, WNE UW. W dniu 16 stycznia 2019 (środa, godz. 11:30-13:00, aula A, WNE UW) odbędzie się również egzamin zerowy. Będą mogły podejść do niego tylko te osoby, które się na niego zgłoszą e-mailowo (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl) w terminie do 20 XII 2018.

Introduction to economics

Introduction to Economics

Fall semester 2018/2019

1st year Economics students and non-Economics students, lecture on Mondays, 8:00-9:30 am, room A, WNE UW

Course given by: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Attention:

RE-TAKE EXAM RESULTS

Students interested to have a look at their re-take exams are welcome to come on 22nd March 2019 (Friday) at 10:15-11:15 to room B006.

EXAM RESULTS

Re-take exam is scheduled for 7th March 2019 (Thursday) at 11:30-13:00 (11:30 am - 1:00 pm) in room B, WNE UW (the same building as classes). It is intended only for students who have not passed the exam yet (received "2" grade or did not attend at the exam) and are registered in USOS.

Students interested to have a look at their exams are welcome to come on 20th February 2019 (Wednesday) at 13:15-14:15 (1:15 - 2:15 pm) to room G, WNE UW (the same building as classes).

Exam is scheduled for 30th January 2019, Wednesday, 13:00-14:30 (which is 1:00-2:30 pm), room A. Mickiewicz, Auditorium Maximum, Main Campus (Krakowskie Przedmieście 26/28).

The "zero-term" exam (alternative date for the final exam, intended for those unable to take part in it during the exam session) is organized on 18th January 2019, 18:30-20:00 (6:30-8.00 pm) in room A (the same as classes). In order to take this exam, you have to enroll for it by e-mail (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl) till 20th December 2018. Please expect an e-mail confirmation of your enrolment. If you have already put your name at the list of students interested in this exam at the classes, you are also expected to send an e-mail to confirm your decision. It is not possible to take the exam twice, both on 18th and 30th of January, you have to choose one of those dates. Please do not send an e-mail if you wish to take the exam on 30th January, it does not need enrollment. If you do not pass the exam, no matter if it was taken on 18th or 30th of January, there is the same re-take exam during the re-take exam session. Exam form and level of difficulty is the same for the both exam dates. The exam results, both from 18th and 30th January, are going to be announced on the same day.

On 16th January 2019, Wednesday, 10:30 -11:15am in room A (the same as classes) there is going to be organised a revision / exam preparation meeting, where you will be welcome to ask questions regarding the course merits.

Exam preparation (exam information and the mock exam)

General information:

Textbook: S.R. Mc Connell and S.L. Brue Economics, Mc Graw-Hill Irwin, 2008, 17th edition (you may also use later editions, but numbers of chapters refer to 17th edition - please make sure that you choose chapters suitable to each of the lectures).

The condition to obtain a credit is passing a writen exam composed of test questions (multiple-choice) and open questions. The exam is based on the lecture and required reading. There is only one re-exam opportunity after the end of term, and this re-exam is of the same form as the regular end-term exam.

 • grades
points minimumpoints maximumfinal grade
801005
73794+
66724
58653+
50573
0492

Course outline and materials (numbers of chapters refer to the textbook, additional reading is given in the presentation):

Lecture 1: The Nature of Economics. The Problem of Economizing. (CHAPTER 1 & 2) 8 X 2018

Lecture 2: Methodology of Economics. (CHAPTER 1) 15 X 2018

Lecture 3: Rational choice and consumer behavior. (CHAPTER 19) 22 X 2018

Lecture 4: Individual markets: Demand and Supply. (CHAPTER 3) 29 X 2018

Lecture 5: Theory of firm. (CHAPTER 20 & 21) 5 XI 2018

Lecture 6: Economic Systems. (CHAPTER 2) 19 XI 2018

Lecture 7: Market Failures and Externalities. The Role of Government in the Economy. (CHAPTER 28) 3 XII 2018

Lecture 8: Macroeconomics - Basic Concepts. (CHAPTER 6 & 8) 10 XII 2018

Lecture 9: Economic Growth and Economic Development. (CHAPTER 7) 17 XII 2018

Lecture 10: Money and Financial Market. (CHAPTER 12 & 13) 7 I 2019

Lecture 11: International Trade. (CHAPTER 35) 14 I 2019

Lecture 12: The Economics of Developing Countries. (WEB CHAPTER 16W or the same chapter from later edition of the book) 21 I 2019

Lecture 13: Exam preparation (exam information and the mock exam). Revision / exam preparation meeting is organised on 16th January (Wednesday), at 10:30 -11:15 am in room A (the same as classes). "Zero term" exam is organised on 18th January (Friday), 18:30-20:00 (6:30-8.00 pm) in room A (the same as classes). It is only for the enrolled students.

ZZL

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2016/2017, semestr zimowy

konwersatorium, poniedziałki: godz. 11.30- 13.00, s. H

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Najbliższe zajęcia będą poświęcone prezentacjom Państwa studiów przypadków i dyskusji na ich temat (możliwość zdobycia dodatkowych punktów dla dyskutantów).

Syllabus


Zasady zaliczenia

max 30 pkt przygotowanie i aktywność na zajęciach

max 30 pkt grupowa prezentacja studium przypadku

max 50 pkt referat

 • oceny

  punkty minimumpunkty maksimumocena końcowa
  100110bardzo dobra !
  9099bardzo dobra
  8089dobra plus
  7079dobra
  6069dostateczna plus
  5059dostateczna

Szczegółowe zasady zostały przedstawione na pierwszych zajęciach i zostały zamieszczone poniżej w formie prezentacji z zajęć organizacyjnych.


Do przeczytania na te zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. - Rozdział II: Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (materiał dostępny w powielarni WNE UW)

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. - Rozdział IV: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Do przeczytania na zajęcia: Nahapiet Janine, Ghoshal Sumantra (1998), "Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage", Academy of Management Review, vol. 23, no.2: 242-266

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział III: Kapitał ludzki organizacji

Do przeczytania na zajęcia: Aleksy Pocztowski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Rozdział 5. Kierowanie ludźmi w organizacji.

Wyjątkowo nie ma tekstu do przeczytania. Do niedzieli 20 XI (godz. 18-ta) należy przesłać swoje CV i list motywacyjny w odpowiedzi na mojego e-maila z ofertami pracy (został wysłany 16 XI)

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział VI: Alokacja zasobów ludzkich organizacji

Do przeczytania na zajęcia: Zarządzanie zasobami ludzkimi., red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział 12. - Proces szkolenia pracowników.

Do przeczytania na zajęcia: Olive Lundy, Alan Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 2000. Rozdział 9. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami.

 • Omówienie postępów w pracach nad studiami przypadków, konsultacja tematów referatów. 19 XII 2016
 • Prezentacje studiów przypadków cz. I. 9 I 2017
 • Prezentacje studiów przypadków cz. II. 16 I 2017
 • Konsultacje indywidualne. 23 I 2017


Ethical standards

Ethical standards and financial law

Fall semester 2018/2019

lecture for Master's Programme in Quantitative Finance, Monday, 15:00-16:30, room B, WNE UW


Course given by: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Attention:

EXAM RESULTS

Re-take exam is scheduled for 7th March 2019 (Thursday) at 11:30-13:00 (11:30 am - 1:00 pm) in room B, WNE UW (the same room as classes). It is intended only for students who have not passed the exam yet (received "2" grade or did not attend at the exam) and are registered in USOS.

Students interested to have a look at their exams are welcome to come on 20th February 2019 (Wednesday) at 13:15-14:15 (1:15 - 2:15 pm) to room G, WNE UW (the same building as classes).

THERE IS AN ADDITIONAL LECTURE ON 18TH JANUARY 2019, FRIDAY (16:45-18:15, ROOM D) TO MAKE UP FOR THE LECTURE CANCELLED DUE TO ILLNESS.

Exam is schedulled for 29th January 2019, Tuesday, 10:00-11:30 am, room A, WNE UW.

General information:

The condition to obtain a credit is passing a writen exam composed of test questions (multiple-choice) and one open question, requiring a descriptive answer in a form of a short essay. The exam is based on the lecture. There is only one re-exam opportunity after the end of term, and this re-exam is of the same form as the regular end-term exam.

max 80 points - to be earned from exam

max 20 points - to be earned from class participation and presentations

Grades:

points minimumpoints maximumfinal grade
801005
73794+
66724
58653+
50573
0492


Obligatory materials from the CFA Institute webpage ("CFAWEB")

Supplementary materials from CFA Institute webpage - videos

Supplementary materials from CFA Institute webpage - ethical decision-making

Points obtained during classes (updated on 22nd January 2019)

#

Dane kontaktowe

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia się na spotkanie.

office hours:

Please make an appointment by e-mail in advance.