dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Badania

Zainteresowania badawcze

kapitał społeczny, analiza sieci społecznych, jakość rządzenia, nowa ekonomia instytucjonalna, teoria firmy, metodologia ekonomii, metody badań społecznych

Ostatnie publikacje

 • Does participation in social networks foster trust and respect for other people - evidence from Poland, "Sustainability", nr 11(6)/2019, 1733, s. 1-25
 • Social capital formation through a Polish LETS: Challenging the presumed merits of local currencies, "Ecological Economics", nr 158/2019, s. 75-87
 • Publishing patterns of Polish authors in domestic and foreign economic journals, "Ekonomista", nr 4/2018, s. 442-466 (wraz z Grażyną Bukowską)
 • Horizontal integration between farmers – governing cooperation through different enforcement mechanisms, w: G. Martino, K. Karantininis, S. Pascucci, L. Dries, J. M. Codron (red.): It’s a jungle out there – the strange animals of economic organization in agri-food value chains, Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2017, s. 85 - 104 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
 • Social relationships and governing collaborative actions in rural areas: some evidence from agricultural producer groups in Poland, "Journal of Rural Studies", nr 49/2017, s. 104–116 (wraz z Janem Fałkowskim i Aleksandrą Chlebicką)
 • Collaboration strategies for publishing articles in international journals - a study of Polish scientists in economics, "Social Networks", nr 44/2016, s. 50-63: http://authors.elsevier.com/a/1RacX1M9LHMm4x
 • Teaming up or writing alone - authorship strategies in leading Polish economic journals, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (35)/2015, s. 5-24 (wraz z Grażyną Bukowską i Janem Fałkowskim)
 • Czy ekonomiści umieją współpracować - krótki esej o złożonych związkach między konkurencją a kooperacją, w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015; str. 102-114. Obejrzyj książkę
 • Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny - potencjalne zależności, "Wieś i Rolnictwo", 3 (164)/2014, s. 137-156 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
 • Determinanty sukcesów publikacyjnych naukowców, "Nauka", nr 3/2013, s. 59-86 (wraz z Grażyną Bukowską).
 • Kapitał społeczny a dobre rządzenie, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 164-185.
 • Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 265-279 (wraz z Łukaszem Hardtem).
 • Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 315-339 (wraz z Anetą Kargul-Wasiluk i Janem Fałkowskim).

Projekty badawcze

 • „Mechanizmy tworzenia się kapitału społecznego - analiza z wykorzystaniem polskich przykładów empirycznych”, kierownik projektu, grant NCN, WNE UW 2017-2019.
 • „Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie ekonomii”, kierownik projektu, grant NCN, WNE UW 2012-2014.
 • „Kapitał społeczny jako warunek tworzenia się grup producentów rolnych w Polsce”, wykonawca projektu kierowanego przez dr Aleksandrę Chlebicką, grant NCN, SGGW i WNE UW 2011-2013.
 • „Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce“, wykonawca projektu kierowanego przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2010-2012.
 • „Kapitał społeczny korporacji – wpływ relacji i norm społecznych istniejących wewnątrz korporacji na jej efektywność”, grant promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2007-2009.

Research

Research interests

social capital, social networks analisis, good governance, new institutional economics, theory of the firm, methodology of economics, methods of social sciences' researches

Last publications

Research grants

 • „Mechanisms of creating social capital - analysis on the basis of Polish empirical examples”, head of research team and main investigator, funded by National Science Centre, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2017-2019.
 • „Cooperation and publications in top journals - analysis of determinants of Polish scientists' productivity in economics", head of research team and main investigator, funded by: National Science Centre, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2012-2014.
 • „Social capital as a precondition of the creation of agricultural producer organizations in Poland”, investigator, funded by: National Science Centre, conducted at Warsaw University of Life Sciences and Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2011-2013.
 • „Quality of governance and improvement of efficiency in managing public funds: conceptualization, measurement and institutionalisation of good governance principles in Poland“, investigator, funded by: Ministry of Finance, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2010-2012.
 • „Corporate social capital – influence of social norms and relations existing within company on its efficiency”, main investigator, funded by: Ministry of Finance, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2007-2009.

Ekonomia polityczna

Ekonomia Polityczna - ćwiczenia, grupa 202 i 206

2018/2019, semestr letni

grupa 202: piątek, godz. 11:30 - 13:05, sala A101

grupa 206: piątek, godz. 13:15 - 14:45, sala A101

prowadzący ćwiczenia: Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Informacje dotyczące organizacji ćwiczeń i wykładu z Ekonomii Politycznej oraz szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się na ogólnej stronie przedmiotu: Zasady organizacji i zaliczania ćwiczeń.


Ogłoszenia

Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Osoby, które opuściły zajęcia z powodu choroby, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim, mogą napisać straconą wejściówkę na pierwszym dyżurze po wyzdrowieniu, po uprzednim umówieniu się e-mailowo.

Zapisy na referaty i komentarze

grupa 202, stan na 2 III 2019

grupa 206, stan na 2 III 2019

Punktacja

grupa 202, punktacja i oceny

grupa 206, punktacja i oceny

grupa 202, punkty z referatów

grupa 206, punkty z referatów


Wstęp do ekonomii

Wstęp do ekonomii

2019/20120, semestr zimowy

Wykład odbywa się w poniedziałki, godz. 9:50-11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximum - Kampus Centralny

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/


Literatura obowiązkowa:

podręcznik: Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wilkina.

literatura dodatkowa: podawana na zajęciach

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny, który odbędzie się na początku sesji. Egzamin ten składać się będzie z pytań testowych i otwartych.

Do egzaminu obowiązują w pierwszej kolejności treści przekazywane na wykładzie, wykraczające poza podręcznik, zaś w drugiej zalecana literatura oraz orientacja w podstawowych faktach związanych ze stanem gospodarki w Polsce i na świecie.

 • oceny
punkty minimumpunkty maksimumocena końcowa
80100bardzo dobra
7379dobra plus
6672dobra
5865dostateczna plus
5057dostateczna
049niedostateczna

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS

 • poprawa

egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Plan zajęć (odpowiednie rozdziały z podręcznika stanowiącego literaturę obowiązkową, wydanie trzecie 2007) i prezentacje z wykładów:

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie (Rozdział 1.) 7 X 2019

2. Podstawy metodologiczne ekonomii (Rozdział 2.) 14 X 2019

3. Zachowanie i wybór konsumenta (Rozdział 6.) 21 X 2019

4. Rynek (Rozdział 3.) 28 X 2019

5. Teoria przedsiębiorstwa (Rozdział 4. & 7.) 4 XI 2019

6. Systemy gospodarcze i transformacja systemowa (Rozdział 1. i 19.) 18 XI 2019

7. Zawodność rynku i rola państwa (Rozdział 5.) 25 XI 2019

8. Podstawy analizy makroekonomicznej (Rozdział 12., 14. i 15.) 2 XII 2019

9. Wzrost i rozwój gospodarczy (Rozdział 17) 9 XII 2019

10. Rola pieniądza i rynek finansowy (Rozdział 8. & 15.) 16 XII 2019

11. Handel międzynarodowy (Rozdział 9. & 10.) 13 I 2020

12. Globalizacja i problemy krajów rozwijających się (Rozdział 18.) 20 I 2020

13. Podsumowanie 27 I 2020

Introduction to economics

Introduction to Economics

Fall semester 2019/2020

1st year Economics students and non-Economics students, lecture on Mondays, 8:00-9:30 am, room A, WNE UW

Course given by: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Attention:


General information:

Textbook: S.R. Mc Connell and S.L. Brue Economics, Mc Graw-Hill Irwin, 2008, 17th edition (you may also use later editions, but numbers of chapters refer to 17th edition - please make sure that you choose chapters suitable to each of the lectures).

The condition to obtain a credit is passing a writen exam composed of test questions (multiple-choice) and open questions. The exam is based on the lecture and required reading. There is only one re-exam opportunity after the end of term, and this re-exam is of the same form as the regular end-term exam.

 • grades
points minimumpoints maximumfinal grade
801005
73794+
66724
58653+
50573
0492

Course outline and materials (numbers of chapters refer to the textbook, additional reading is given in the presentation):

Lecture 1: The Nature of Economics. The Problem of Economizing. (CHAPTER 1 & 2) 7 X 2019

Lecture 2: Methodology of Economics. (CHAPTER 1) 14 X 2019

Lecture 3: Rational choice and consumer behavior. (CHAPTER 19) 21 X 2019

Lecture 4: Individual markets: Demand and Supply. (CHAPTER 3) 28 X 2019

Lecture 5: Theory of firm. (CHAPTER 20 & 21) 4 XI 2019

Lecture 6: Economic Systems. (CHAPTER 2) 18 XI 2019

Lecture 7: Market Failures and Externalities. The Role of Government in the Economy. (CHAPTER 28) 25 XI 2019

Lecture 8: Macroeconomics - Basic Concepts. (CHAPTER 6 & 8) 2 XII 2019

Lecture 9: Economic Growth and Economic Development. (CHAPTER 7) 9 XII 2019

Lecture 10: Money and Financial Market. (CHAPTER 12 & 13) 16 XII 2019

Lecture 11: International Trade. (CHAPTER 35) 13 I 2020

Lecture 12: The Economics of Developing Countries. (WEB CHAPTER 16W or the same chapter from later edition of the book) 20 I 2020

Lecture 13: Wrap - up 27 I 2020


ZZL

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2019/2020, semestr zimowy

konwersatorium, wtorki: godz. 13.15- 14.45, s. A307

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/Zasady zaliczenia

max 30 pkt przygotowanie i aktywność na zajęciach

max 30 pkt grupowa prezentacja studium przypadku

max 50 pkt referat

 • oceny

  punkty minimumpunkty maksimumocena końcowa
  101110bardzo dobra !
  90100bardzo dobra
  8089dobra plus
  7079dobra
  6069dostateczna plus
  5059dostateczna

Szczegółowe zasady zostały przedstawione na pierwszych zajęciach i zostały zamieszczone poniżej w formie prezentacji z zajęć organizacyjnych.


Do przeczytania na te zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. - Rozdział II: Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (materiał dostępny w powielarni WNE UW)

 • Znaczenie struktury i kultury organizacyjnej. Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 22 X 2019

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. - Rozdział IV: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

 • Kapitał społeczny firmy i jego pomiar. 29 X 2019

Do przeczytania na zajęcia: Nahapiet Janine, Ghoshal Sumantra (1998), "Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage", Academy of Management Review, vol. 23, no.2: 242-266

 • Kapitał intelektualny firmy i jego pomiar. 5 XI 2019

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział III: Kapitał ludzki organizacji

 • Zarządzanie zespołem. 12 XI 2019

Do przeczytania na zajęcia: Aleksy Pocztowski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Rozdział 5. Kierowanie ludźmi w organizacji.

 • Rekrutacja i selekcja cz. I - przygotowywanie i ocena listów motywacyjnych i CV. 19 XI 2019

Wyjątkowo nie ma tekstu do przeczytania. Do niedzieli poprzedzajacej zajęcia (godz. 18-ta) należy przesłać swoje CV i list motywacyjny w odpowiedzi na mojego e-maila z ofertami pracy

 • Rekrutacja i selekcja cz. II. Metody docierania do kandydatów, rozmowy rekrutacyjne, testy, assessment centre. 26 XI 2019

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział VI: Alokacja zasobów ludzkich organizacji

 • Systemy szkoleń i rozwoju pracowników. Systemy oceniania pracowników. 3 XII 2019

Do przeczytania na zajęcia: Zarządzanie zasobami ludzkimi., red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział 12. - Proces szkolenia pracowników.

 • Systemy motywacyjne i wynagrodzenia. 10 XII 2019

Do przeczytania na zajęcia: Olive Lundy, Alan Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 2000. Rozdział 9. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami.

 • Omówienie postępów w pracach nad studiami przypadków, konsultacja tematów referatów. 17 XII 2019
 • Prezentacje studiów przypadków cz. I. 7 I 2020
 • Prezentacje studiów przypadków cz. II. 14 I 2020
 • Podsumowanie. 21 I 2020

PUNKTACJA, STAN NA 16 X 2019Ethical standards

Ethical standards and financial law

Fall semester 2019/2020

lecture for Master's Programme in Quantitative Finance, Monday, 16:45-18:15, room A008, WNE UW


Course given by: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Attention:


General information:

The condition to obtain a credit is passing a written exam composed of test questions (multiple-choice) and one open question, requiring a descriptive answer in a form of a short essay. The exam is based on the lecture. There is only one re-exam opportunity after the end of term, and this re-exam is of the same form as the regular end-term exam.

max 80 points - to be earned from exam

max 20 points - to be earned from class participation and presentations

Grades:

points minimumpoints maximumfinal grade
801005
73794+
66724
58653+
50573
0492


Handbook from the CFA Institute webpage ("CFAWEB")

Current updates from CFA Institute webpage with up-to-date scenarios and videos

Ethics in practice - test questions from CFA Institute webpage

Supplementary materials from CFA Institute webpage - ethical decision-making

 • Introduction – 7th , 14th & 21st October 2019
 • Professionalism (CFAWEB, p: 13-58) - 21st & 28th October 2019
 • Integrity of Capital Markets (CFAWEB, p: 59-80) - 4th November 2019
 • Duties to Clients (CFAWEB, p: 81-124) - 18th & 25th November 2019
 • Markets in Financial Instruments Directive (Duties to Clients' extension) - 25th November 2019
 • Duties to Employers (CFAWEB, p: 125-154) - 2nd December 2019
 • Investment Analysis, Recommendations and Actions: Diligence and Reasonable Basis (CFAWEB, p: 155-184) - 9th December 2019
 • Conflicts of interest (CFAWEB, p: 185-206) - 16th December 2019
 • CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct - summary (Standard VII - CFAWEB, p: 207-246; summary -CFAWEB, p: 207-246 + "Ethics in practice") - 13th January 2020
 • Regulations of Polish capital market- 20th & 27th January 2020
 • Summary - 27th January 2020


POINTS, up-dated on 16th X 2019


#

Dane kontaktowe

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżury:

Poniedziałek,15:30-16:30, pokój B006.
Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy w celu umówienia się na spotkanie.

office hours:

Monday, 3:30-4:30 pm, room B006. Please make an appointment by e-mail in advance.