dr hab. Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Badania

Zainteresowania badawcze

kapitał społeczny, analiza sieci społecznych, jakość rządzenia, nowa ekonomia instytucjonalna, teoria firmy, metodologia ekonomii, metody badań społecznych

Ostatnie publikacje

 • Does participation in social networks foster trust and respect for other people - evidence from Poland, "Sustainability", nr 11(6)/2019, 1733, s. 1-25
 • Social capital formation through a Polish LETS: Challenging the presumed merits of local currencies, "Ecological Economics", nr 158/2019, s. 75-87
 • Publishing patterns of Polish authors in domestic and foreign economic journals, "Ekonomista", nr 4/2018, s. 442-466 (wraz z Grażyną Bukowską)
 • Horizontal integration between farmers – governing cooperation through different enforcement mechanisms, w: G. Martino, K. Karantininis, S. Pascucci, L. Dries, J. M. Codron (red.): It’s a jungle out there – the strange animals of economic organization in agri-food value chains, Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2017, s. 85 - 104 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
 • Social relationships and governing collaborative actions in rural areas: some evidence from agricultural producer groups in Poland, "Journal of Rural Studies", nr 49/2017, s. 104–116 (wraz z Janem Fałkowskim i Aleksandrą Chlebicką)
 • Collaboration strategies for publishing articles in international journals - a study of Polish scientists in economics, "Social Networks", nr 44/2016, s. 50-63: http://authors.elsevier.com/a/1RacX1M9LHMm4x
 • Teaming up or writing alone - authorship strategies in leading Polish economic journals, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (35)/2015, s. 5-24 (wraz z Grażyną Bukowską i Janem Fałkowskim)
 • Czy ekonomiści umieją współpracować - krótki esej o złożonych związkach między konkurencją a kooperacją, w: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015; str. 102-114. Obejrzyj książkę
 • Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny - potencjalne zależności, "Wieś i Rolnictwo", 3 (164)/2014, s. 137-156 (wraz z Aleksandrą Chlebicką i Janem Fałkowskim)
 • Determinanty sukcesów publikacyjnych naukowców, "Nauka", nr 3/2013, s. 59-86 (wraz z Grażyną Bukowską).
 • Kapitał społeczny a dobre rządzenie, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 164-185.
 • Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia - omówienie i prezentacja wybranych wskaźników, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 265-279 (wraz z Łukaszem Hardtem).
 • Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, w: "Jakość rządzenia w Polsce. Jak ja badać, monitorować i poprawiać?", red. Jerzy Wilkin, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 315-339 (wraz z Anetą Kargul-Wasiluk i Janem Fałkowskim).

Projekty badawcze

 • „Mechanizmy tworzenia się kapitału społecznego - analiza z wykorzystaniem polskich przykładów empirycznych”, kierownik projektu, grant NCN, WNE UW 2017-2019.
 • „Współpraca a publikacje w renomowanych czasopismach - analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie ekonomii”, kierownik projektu, grant NCN, WNE UW 2012-2014.
 • „Kapitał społeczny jako warunek tworzenia się grup producentów rolnych w Polsce”, wykonawca projektu kierowanego przez dr Aleksandrę Chlebicką, grant NCN, SGGW i WNE UW 2011-2013.
 • „Jakość rządzenia i poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi: konceptualizacja, pomiar i instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce“, wykonawca projektu kierowanego przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2010-2012.
 • „Kapitał społeczny korporacji – wpływ relacji i norm społecznych istniejących wewnątrz korporacji na jej efektywność”, grant promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WNE UW 2007-2009.

Research

Research interests

social capital, social networks analisis, good governance, new institutional economics, theory of the firm, methodology of economics, methods of social sciences' researches

Last publications

Research grants

 • „Mechanisms of creating social capital - analysis on the basis of Polish empirical examples”, head of research team and main investigator, funded by National Science Centre, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2017-2019.
 • „Cooperation and publications in top journals - analysis of determinants of Polish scientists' productivity in economics", head of research team and main investigator, funded by: National Science Centre, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2012-2014.
 • „Social capital as a precondition of the creation of agricultural producer organizations in Poland”, investigator, funded by: National Science Centre, conducted at Warsaw University of Life Sciences and Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2011-2013.
 • „Quality of governance and improvement of efficiency in managing public funds: conceptualization, measurement and institutionalisation of good governance principles in Poland“, investigator, funded by: Ministry of Finance, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2010-2012.
 • „Corporate social capital – influence of social norms and relations existing within company on its efficiency”, main investigator, funded by: Ministry of Finance, conducted at Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw: 2007-2009.

Ekonomia polityczna

Ekonomia Polityczna - ćwiczenia, grupa 202 i 206

2019/2020, semestr letni

grupa 202: piątek, godz. 11:30 - 13:00, platforma e-learningowa

grupa 206: piątek, godz. 13:15 - 14:45, platforma e-learningowa

prowadzący ćwiczenia: Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Informacje dotyczące organizacji ćwiczeń i wykładu z Ekonomii Politycznej oraz szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się na ogólnej stronie przedmiotu: Zasady organizacji i zaliczania ćwiczeń.


Ogłoszenia

Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Przenosimy się on-line (na platformę e-learningową) - szczegóły w e-mailu

Osoby, które opuściły zajęcia z powodu choroby, mogą napisać straconą wejściówkę na pierwszym dyżurze po wyzdrowieniu, po uprzednim umówieniu się e-mailowo.

Zapisy na referaty i komentarze

dostępne na platformie e-learningowej

Punktacja

dostępna na platformie e-learningowej


Wstęp do ekonomii

Wstęp do ekonomii

Informacje dotyczące wykładu w semestrze zimowym 2020/2021 są dostępne dla zalogowanych uczestników zajęć na platformie moodle: https://moodle.wne.uw.edu.pl/course/view.php?id=62...

2019/2020, semestr zimowy

Wykład odbywa się w poniedziałki, godz. 9:50-11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximum - Kampus Centralny

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek 2 marca 2020, o godz. 18:30-20:00 w auli A, w budynku WNE UW. Mogą do niego podejść tylko te osoby, które nie mają jeszcze zaliczonego egzaminu (bo dostały ocenę niedostateczną lub nie były obecne na egzaminie w pierwszym terminie) i są zarejestrowane w USOSie.

Bardzo przepraszam, ale z powodów osobistych jestem zmuszona zmienić termin oglądania prac. Będą mieli Państwo możliwość obejrzenia swojego egzaminu w piątek 21 lutego 2020 o godz. 10:00-11:00 w sali F, w budynku WNE UW. Osoby, które chciałyby z tej możliwości skorzystać, proszę o wcześniejsze zgłoszenie się e-mailowe (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl).

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Egzamin odbędzie się w środę, 29 stycznia 2020, o godz. 11:00-12:30, w auli A, B i A203, na WNE UW (Uwaga: inna lokalizacja niż zajęcia, ZBIÓRKA PRZED AULĄ A).

Zostanie również zorganizowany dodatkowy termin egzaminu - termin zerowy, na ostatnich zajęciach (tzn. ta sama godzina i sala co zajęcia), czyli 27 stycznia 2020. Będą w nim mogły wziąć udział tylko te osoby, które wysłały do mnie e-mailowe zgłoszenie, na które odpowiedziałam, potwierdzając fakt zapisu. Można się jeszcze na ten egzamin dopisać - czekam na dodatkowe zgłoszenia do 13 I 2020 (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl). Wszystkie osoby, które nie będą zapisane na termin zerowy, będą automatycznie zapisane na egzamin 29 stycznia 2020, proszę się nie zgłaszać na ten termin.

Osoby, które podejdą do egzaminu zerowego, nie będą już mogły podejść do egzaminu w sesji. W razie niezaliczenia egzaminu zerowego przysługuje ten sam termin poprawki w trakcie sesji poprawkowej, co w przypadku egzaminu 29 stycznia. Forma egzaminu, obowiązujący zakres materiału, poziom trudności i data ogłoszenia wyników będą takie same w przypadku egzaminu zerowego, co w przypadku egzaminu w trakcie sesji.

Literatura obowiązkowa:

podręcznik: Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wilkina.

literatura dodatkowa: podawana na zajęciach

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny, który odbędzie się na początku sesji. Egzamin ten składać się będzie z pytań testowych i otwartych.

Do egzaminu obowiązują w pierwszej kolejności treści przekazywane na wykładzie, wykraczające poza podręcznik, zaś w drugiej zalecana literatura oraz orientacja w podstawowych faktach związanych ze stanem gospodarki w Polsce i na świecie.

 • oceny
punkty minimumpunkty maksimumocena końcowa
80100bardzo dobra
7379dobra plus
6672dobra
5865dostateczna plus
5057dostateczna
049niedostateczna

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS

 • poprawa

egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej

UWAGA: podchodzić do egzaminu mogą jedynie osoby zarejestrowane do grupy w systemie USOS


Plan zajęć (odpowiednie rozdziały z podręcznika stanowiącego literaturę obowiązkową, wydanie trzecie 2007) i prezentacje z wykładów:

1. Czym zajmuje się ekonomia – wprowadzenie (Rozdział 1.) 7 X 2019

2. Podstawy metodologiczne ekonomii (Rozdział 2.) 14 X 2019

3. Zachowanie i wybór konsumenta (Rozdział 6.) 21 X 2019

4. Rynek (Rozdział 3.) 28 X 2019

5. Systemy gospodarcze i transformacja systemowa (Rozdział 1. i 19.) 4 XI 2019

6. Teoria przedsiębiorstwa (Rozdział 4. & 7.) 18 XI 2019

7. Zawodność rynku i rola państwa (Rozdział 5.) 25 XI 2019

8. Podstawy analizy makroekonomicznej (Rozdział 12., 14. i 15.) 2 XII 2019

9. Wzrost i rozwój gospodarczy (Rozdział 17) 9 XII 2019

10. Rola pieniądza i rynek finansowy (Rozdział 8. & 15.) 16 XII 2019

11. Handel międzynarodowy (Rozdział 9. & 10.) 13 I 2020

12. Globalizacja i problemy krajów rozwijających się (Rozdział 18.) 20 I 2020

13. Egzamin w terminie zerowym - tylko dla osób zapisanych, pozostałe osoby mają w tym terminie wolne 27 I 2020

Introduction to economics

Introduction to Economics

Information regarding the lecture in fall semester of 2020/2021 are available for the registered participants on the moodle platform: https://moodle.wne.uw.edu.pl/course/view.php?id=749

Fall semester 2019/2020

1st year Economics students and non-Economics students, lecture on Mondays, 8:00-9:30 am, room A, WNE UW

Course given by: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Attention:

Re-take exam is scheduled for the 2nd March 2020 (Monday) at 15:00-16:30 (3:00 pm - 4:30 pm) in room A, WNE UW. It is intended only for students who have not passed the exam yet (received "2" grade or did not attend at the exam) and are registered in USOS.

I am very sorry, but due to personal reasons I am forced to postpone the possibility to have a look at your own exam for 21st February 2020 (Friday) at 10:00-11:00 am in room F, WNE UW. If you want to come, please let me know in advance by e-mail (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl).

Mock exam

Exam has been scheduled for Wednesday, 29th January 2020, 9:30-11:00 am, room A, B and A203, WNE UW (MEETING POINT - ROOM A).

There is organized an additional exam date ("zero-term") during the last classes (which is on 27th January 2020, the same hours and room as the classes). Only people who sent an e-mail application for the zero-term exam and got e-mail confirmation of enrollment from me can take the exam on this date. It is still possible to join, if you wish to enroll for the zero-term exam you may still do it till 13th January 2020 by e-mail (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl). All students who are not enrolled for the zero-term, are automatically enrolled for the exam on 29th January 2020. Please do not sent e-mail applications regarding the standard exam date.

It would not be not possible to take the exam twice, both on 27th and 29th of January. Exam form, level of difficulty and the date of results' announcements are the same for the both exam dates.

General information:

Textbook: S.R. Mc Connell and S.L. Brue Economics, Mc Graw-Hill Irwin, 2008, 17th edition (you may also use later editions, but numbers of chapters refer to 17th edition - please make sure that you choose chapters suitable to each of the lectures).

The condition to obtain a credit is passing a written exam composed of test questions (multiple-choice) and open questions. The exam is based on the lecture and required reading. There is only one re-exam opportunity after the end of term, and this re-exam is of the same form as the regular end-term exam. The only students who can take the re-take exam are those who did not participate at the regular term or obtained non-passing grade (2).

 • grades
points minimumpoints maximumfinal grade
801005
73794+
66724
58653+
50573
0492

Course outline and materials (numbers of chapters refer to the textbook, additional reading is given in the presentation):

Lecture 1: The Nature of Economics. The Problem of Economizing. (CHAPTER 1 & 2) 7 X 2019

Lecture 2: Methodology of Economics. (CHAPTER 1) 14 X 2019

Lecture 3: Rational choice and consumer behavior. (CHAPTER 19) 21 X 2019

Lecture 4: Individual markets: Demand and Supply. (CHAPTER 3) 28 X 2019

Lecture 5: Economic Systems. (CHAPTER 2) 4 XI 2019

Lecture 6: Theory of firm. (CHAPTER 20 & 21) 18 XI 2019

Lecture 7: Market Failures and Externalities. The Role of Government in the Economy. (CHAPTER 28) 25 XI 2019

Lecture 8: Macroeconomics - Basic Concepts. (CHAPTER 6 & 8) 2 XII 2019

Lecture 9: Economic Growth and Economic Development. (CHAPTER 7) 9 XII 2019

Lecture 10: Money and Financial Market. (CHAPTER 12 & 13) 16 XII 2019

Lecture 11: International Trade. (CHAPTER 35) 13 I 2020

Lecture 12: The Economics of Developing Countries. (WEB CHAPTER 16W or the same chapter from later edition of the book) 20 I 2020

Lecture 13: Zero term exam - only for the enrolled students, others have a day-off 27 I 2020


ZZL

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje dotyczące zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 są dostępne dla zalogowanych uczestników na platformie moodle: https://moodle.wne.uw.edu.pl/course/view.php?id=856

2019/2020, semestr zimowy

konwersatorium, wtorki: godz. 13.15- 14.45, s. A307

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Uwaga: /w tym miejscu będą pojawiały się ważne informacje dotyczące organizacji zajęć/

Ostatnie zajęcia odbędą się 14 I 2020. Zajęcia 21 I 2020 są odwołane.


Zasady zaliczenia

max 30 pkt przygotowanie i aktywność na zajęciach

max 30 pkt grupowa prezentacja studium przypadku

max 50 pkt referat

 • oceny

  punkty minimumpunkty maksimumocena końcowa
  101110bardzo dobra !
  90100bardzo dobra
  8089dobra plus
  7079dobra
  6069dostateczna plus
  5059dostateczna

Szczegółowe zasady zostały przedstawione na pierwszych zajęciach i zostały zamieszczone poniżej w formie prezentacji z zajęć organizacyjnych.


Do przeczytania na te zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. - Rozdział II: Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (materiał dostępny w powielarni WNE UW)

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. - Rozdział IV: Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Do przeczytania na zajęcia: Nahapiet Janine, Ghoshal Sumantra (1998), "Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage", Academy of Management Review, vol. 23, no.2: 242-266

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział III: Kapitał ludzki organizacji

Do przeczytania na zajęcia: Aleksy Pocztowski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Rozdział 5. Kierowanie ludźmi w organizacji.

Wyjątkowo nie ma tekstu do przeczytania. Do niedzieli poprzedzajacej zajęcia (godz. 18-ta) należy przesłać swoje CV i list motywacyjny w odpowiedzi na mojego e-maila z ofertami pracy

Do przeczytania na zajęcia: "Zarządzanie zasobami ludzkimi.", red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział VI: Alokacja zasobów ludzkich organizacji

Do przeczytania na zajęcia: Zarządzanie zasobami ludzkimi., red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Rozdział 12. - Proces szkolenia pracowników.

Do przeczytania na zajęcia: Olive Lundy, Alan Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 2000. Rozdział 9. Strategiczne zarządzanie motywacją i wynagrodzeniami.

 • Omówienie postępów w pracach nad studiami przypadków, konsultacja tematów referatów. 17 XII 2019
 • Prezentacje studiów przypadków cz. I. 7 I 2020
 • Prezentacje studiów przypadków cz. II. Podsumowanie zajęć. 14 I 2020


Ethical standards

Ethical standards and financial law

Fall semester 2019/2020

lecture for Master's Programme in Quantitative Finance, Monday, 16:45-18:15, room A008, WNE UW


Course given by: Beata Łopaciuk-Gonczaryk


Attention:

Re-take exam is scheduled for the 3rd March 2020 (Tuesday) at 11:20-13:10 (11:20 am - 1:10 pm) in room B, WNE UW. Following the WNE UW regulations, it is intended only for students who have not passed the exam yet (received "2" grade or did not attend at the exam) and are registered in USOS.

There is a possibility to have a look at your own exam on 21st February 2020 (Friday) at 10:00-11:00 (10:00 - 11:00 am) in room F, WNE UW. If you want to come, please let me know in advance by e-mail (bgonczaryk@wne.uw.edu.pl).

Exam has been scheduled for Wednesday, 5 II 2020, 9:30-11:00 am, room A, WNE UW

General information:

The condition to obtain a credit is passing a written exam composed of test questions (multiple-choice) and one open question, requiring a descriptive answer in a form of a short essay. The exam is based on the lecture. There is only one re-exam opportunity after the end of term, and this re-exam is of the same form as the regular end-term exam.

max 80 points - to be earned from exam

max 20 points - to be earned for active class participation and presentations

Grades:

points minimumpoints maximumfinal grade
801005
73794+
66724
58653+
50573
0492


Handbook from the CFA Institute webpage ("CFAWEB")

Current updates from CFA Institute webpage with up-to-date scenarios and videos

Ethics in practice - test questions from CFA Institute webpage

Supplementary materials from CFA Institute webpage - ethical decision-making


#

Dane kontaktowe

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

dyżury:

Proszę o kontakt e-mailowy w celu umówienia się na spotkanie na skypie.

office hours:

Please send an e-mail to make a appointment to meet on skype.