Dr Jacek Lewkowicz laureatem Nagrody IPISS

IMG_3818.JPG

W dniu 19.12.2017 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log" odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród w XIX edy­cji Konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Hon­orowy Patronat nad uroczys­toś­cią objął Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Komisja Konkur­sowa przyz­nała 4 nagrody i 3 wyróżnienia w kat­e­gorii prac dok­tors­kich oraz 4 nagrody i 2 wyróżnienia w kat­e­gorii prac magisterskich.


Milo nam poinformować, że Nagrodę I stopnia w kategorii prac doktorskich otrzymał dr Jacek Lewkow­icz z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW. Podstawą przyznania nagrody była obroniona na WNE UW rozprawa „Reg­u­lacje rynku pracy a ich efek­tywność. Per­spek­tywa eko­nom­icznej anal­izy prawa". Jej promotorem był dr hab. prof. UW Łukasz Hardt, a promotorem pomocniczym dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała dr Ewa Cukrowska-Torzewska za rozprawę „On the par­ent­hood deci­sions and gen­der wage dif­fer­en­tials: the case of Poland" (promotor: dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o wynikach konkursu: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-...